Mgr. Veronika Srpová

Vaše advokátní kancelář

O kanceláři

Mgr. Veronika Srpová

Mgr. Veronika Srpová

advokátka

Advokátní kancelář s vřelým přístupem snažící se svým klientům nabídnout co nejširší rozptyl poskytovaných právních služeb v oblasti práva občanského, rodinného, trestního, správního a obchodního.

Od roku 2017 je Mgr. Veronika Srpová, advokátka, členkou Unie obhájců, spolku advokátů, specializující se na poskytování obhajoby klientů v trestních věcech.

Advokátní kancelář řeší každý požadavek s náležitou péčí, maximálním úsilím a podle nejlepšího vědomí. Poskytuje právní služby s důrazem na individuální přístup. Pro klienty je tudíž schopna realizovat veškerou potřebnou právní pomoc a být tak pro ně hodnotným a přínosným partnerem.

Ke každému z klientů je přistupováno individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti jak z hlediska právního, tak i ekonomického.

Právní služby

Advokátní kancelář vznikla v roce 2016 a v současné době se zabývá poskytováním právních služeb v oblasti práva občanského, rodinného, obchodního, správního a trestního. Mezi její každodenní náplň patří sepisování smluv, zastupování klientů před soudy či správními orgány, zakládání společností, posuzování závazkových vztahů a právní porady všeho druhu.

Mgr. Veronika Srpová, advokátka, se pohybuje v advokacii již od roku 2008. Od této doby získala rozsáhlou praxi v řešení právních problémů jednotlivých klientů spočívající zejména v jednání se zástupci protistran, zastupování klientů před soudy, a správními orgány, před orgány činnými v trestním řízení a v řešení další agendy právní pomoci, jež byla nezbytná k hájení zájmů a práv klientů.

V jednotlivých oblastech práva jsou advokátní kanceláří poskytovány následující právní služby:

Trestní právo

Obhajoba klientů v přípravném řízení (před policejními orgány), v řízení před soudy, ve vykonávacím řízení, jakož i zastupování poškozených v trestním řízení. Sepisování žádostí o podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a žádostí o podmíněná upuštění od výkonu zbytku trestu (zákazu činnosti apod.).

Občanské právo

Sepisování smluv a listin, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, zastupování ve vykonávacích řízeních vč. exekucí prováděných soudními exekutory a zastupování klientů před notáři (v rámci projednání dědictví). Podávání návrhů, podnětů a opravných prostředků.

Rodinné právo

Příprava podkladů k rozvodům jako jsou dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem, dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně jednotlivých návrhů k soudním řízením. Zastupování klientů před soudy v rámci projednání tzv. nesporných rozvodů a dále zastupování klientů v případě sporů manželů.

Obchodní právo

Sepisování obchodních smluv, zakládání obchodních společností, zastupování v obchodněprávních sporech. Zastupování klientů na valných hromadách společností, na jednáních s protistranou atp.

Ceny právních služeb

Základem pro určování odměny advokáta je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). S ohledem na specifičnost každého jednotlivého případu klienta se vždy advokátní kancelář snaží nalézt vhodnou cestu, jak vyhovět potřebám klientů včetně jejich finančním možnostem.

Stanovení odměny za poskytnuté právní služby probíhá následujícími způsoby či jejich kombinací:

Jednorázová odměna za dohodnutou právní službu.

Podílová odměna odvozená od úspěchu ve věci.

Odměna za jednotlivé úkony.

Hodinová sazba.

Paušální odměna.

Kontakt

12 + 13 =

Mgr. Veronika Srpová
advokátka

Korunní  880/101
130 00 Praha 3

tel. +420 602 106 006
info@aksrpova.cz